Privacybeleid

ACE Architects doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten we u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van onze diensten en website, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid beschrijft hoe ACE Architects alle persoonlijke gegevens die u met ons deelt en die wij over u bewaren, gebruikt en beschermt, inclusief hoe wij die gegevens verzamelen, verwerken, beschermen en delen.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen

We kunnen de volgende informatie verzamelen:
– naam en functie
– contactgegevens inclusief e-mailadres
– demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
– gegevens over uw eigendom en grondbezit
– alle andere informatie die relevant is voor uw project, zoals het bestaan van verborgen diensten, verlof, erfdienstbaarheden of convenanten die van invloed kunnen zijn op het ontwerp of de latere bouw van het project.

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u beter van dienst te kunnen zijn, en in het bijzonder om de volgende redenen:
– interne administratie.
– we kunnen de informatie gebruiken om onze diensten te verbeteren.

Informatie delen

We zullen de informatie over u vertrouwelijk behandelen en we zullen uw informatie alleen met andere derden delen met uw uitdrukkelijke toestemming, met uitzondering van de volgende categorieën van derden.
– verzekeringsmaatschappijen, schadebeoordelaars, regelgevende instanties en andere fraudepreventiebureaus met het oog op fraudepreventie en om te voldoen aan regelgevingskwesties en openbaarmakingen;
– alle mailing- of drukkerijen, contractanten en consultants die ons een dienst verlenen of optreden als onze agenten, met dien verstande dat zij de informatie vertrouwelijk houden;
– iedereen aan wie we onze rechten en plichten kunnen overdragen onder enige overeenkomst die we met u hebben;
– elke juridische of misdaadpreventie-instantie en / of om te voldoen aan een regelgevend verzoek als we hiertoe verplicht zijn of als de wet ons dit toestaat.
– Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Hoe lang bewaren we deze informatie over jou?

We houden informatie in overeenstemming met ons bewaarbeleid. Deze bewaartermijnen zijn in overeenstemming met de tijd die we nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te bewaren om uw project te beheren en te administreren en om eventuele verzekeringsclaims of verzoeken om assistentie van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars af te handelen. Ze kunnen ook rekening houden met onze behoefte om te voldoen aan wettelijke, statutaire en regelgevende verplichtingen. In alle gevallen zal onze noodzaak om uw persoonlijke gegevens te gebruiken regelmatig opnieuw worden beoordeeld en informatie die niet langer nodig is, zal worden verwijderd.

Veiligheid

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere interessante websites bevatten. Als u deze links eenmaal hebt gebruikt om onze site te verlaten, dient u er rekening mee te houden dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de website in kwestie.

Als u van mening bent dat enige informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, stuur ons dan zo snel mogelijk een e-mail, info@acearchitects.nl. We zullen alle informatie die onjuist blijkt te zijn, onmiddellijk corrigeren.

Nauwkeurigheid van informatie

Om het hoogst mogelijke niveau van klantenservice te kunnen bieden, moeten we nauwkeurige persoonlijke gegevens over u bijhouden. We ondernemen redelijke stappen om de nauwkeurigheid van alle persoonlijke of gevoelige informatie die we verkrijgen te waarborgen. We zorgen ervoor dat de bron van persoonlijke gegevens of gevoelige informatie duidelijk is en we houden zorgvuldig rekening met eventuele problemen met de nauwkeurigheid van de informatie. We houden ook rekening met wanneer het nodig is om de informatie bij te werken, zoals naam- of adreswijzigingen, en u kunt ons helpen door ons op de hoogte te stellen van deze wijzigingen wanneer ze zich voordoen.

Belangrijke gegevens

Vragen en opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen heeft die niet in dit privacybeleid worden beantwoord, of als u zich zorgen maakt over hoe we de persoonlijke gegevens die we bewaren, kunt u een e-mail sturen naar info@acearchitects.nl

Beleidswijzigingen

Dit privacybeleid wordt regelmatig herzien. Dit om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan de hoogste normen en om uw privacy te beschermen. We behouden ons te allen tijde het recht voor om dit beleid bij te werken, te wijzigen of aan te passen. We raden u aan dit privacybeleid van tijd tot tijd te herzien om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, maar we zullen de manier waarop we informatie gebruiken die u ons al hebt gegeven niet significant wijzigen zonder uw voorafgaande toestemming.